ประวัติความเป็นมาและตราสัญลักษณ์ อบต.หัวโพ


     ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พุทธศักราช 2552 องค์ การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ที่รัฐบาลได้มีการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงมายังท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง และยังเป็นการเตรียมความพร้อม การรองรับการถ่ายโอนจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลความหมายของตราสัญลักษณ์

     แสดงถึง ว่าตำบลหัวโพ มีความร่มเย็นเป็นสุข คนในตำบลมีความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งกันและกัน มีความพึ่งพาปรองดองกัน 
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


นายทองเจือ ก๋งจ้อย
นายกอบต.หัวโพ

โทร 081-8575011
 

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.หัวโพ
ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3238-3233